Share
Explore BrainMass

Converting mRNA into polypeptide example

Convert the following mRNA segments into their polypeptide equivalents;

a) 5′ GAAAUGGCAGUUUAC 3′

b) 3′ UUUUCGAGAUGUCAA 5′

c) 5′ AAAACCUAGAACCCA 3′

d) 3′ UGACCAGAUCUACCGAAA 5′

Solution Preview

a) 5′ GAA AUG GCA GUU UAC 3′
<br> Glu Met Ala Val Tyr
<br>
<br>b) 3&#8242; UUU UCG AGA UGU CAA ...

$2.19